sperm morphology

  • Exposure to ambient fine particulate matter and semen quality in Taiwan
    Xiang Qian Lao, Zilong Zhang, Alexis K H Lau, Ta-Chien Chan, Yuan Chieh Chuang, Jimmy Chan, Changqing Lin, Cui Guo, Wun Kai Jiang, Tony Tam, Gerard Hoek, Haidong Kan, Eng-kiong Yeoh, Ly-yun Chang