genetic predisposition to disease

  • Elevated Alu retroelement copy number among workers exposed to diesel engine exhaust
    Jason Y.Y. Wong, Richard Cawthon, Yufei Dai, Roel Vermeulen, Bryan A. Bassig, Wei Hu, Huawei Duan, Yong Niu, George S. Downward, Shuguang Leng, Bu-Tian Ji, Wei Fu, Jun Xu, Kees Meliefste, Baosen Zhou, Jufang Yang, Dianzhi Ren, Meng Ye, Xiaowei Jia, Tao Meng, Ping Bin, H. Dean Hosgood, III, Debra T. Silverman, Nathaniel Rothman, Yuxin Zheng, Qing Lan