genetic predisposition to disease

  • HLA-DPB1 E69 genotype and exposure in beryllium sensitisation and disease
    James Crooks, Margaret M Mroz, Michael VanDyke, Alison McGrath, Christine Schuler, Erin C McCanlies, M Abbas Virji, Kenneth D Rosenman, Milton Rossman, Carol Rice, Dimitri Monos, Tasha E Fingerlin, Lisa A Maier
  • Elevated Alu retroelement copy number among workers exposed to diesel engine exhaust
    Jason Y.Y. Wong, Richard Cawthon, Yufei Dai, Roel Vermeulen, Bryan A. Bassig, Wei Hu, Huawei Duan, Yong Niu, George S. Downward, Shuguang Leng, Bu-Tian Ji, Wei Fu, Jun Xu, Kees Meliefste, Baosen Zhou, Jufang Yang, Dianzhi Ren, Meng Ye, Xiaowei Jia, Tao Meng, Ping Bin, H. Dean Hosgood, III, Debra T. Silverman, Nathaniel Rothman, Yuxin Zheng, Qing Lan